PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai11:45:11 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai11:40:45 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai11:32:35 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13772
4Nguyễn Văn Thà11:00:59 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/form_nhap_bo_me.aspx
5Nguyễn Văn Thà11:00:34 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_nhap_danh_muc_bo_sung.aspx
6Nguyễn Văn Thà10:59:53 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
7Khách vãng lai10:59:24 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai10:58:46 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai10:52:04 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
10Khách vãng lai10:51:58 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai10:51:43 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
12Khách vãng lai10:51:35 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai10:42:53 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
14Khách vãng lai10:42:26 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
15Khách vãng lai10:41:35 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
16Khách vãng lai10:41:26 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
17Khách vãng lai10:40:50 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
18Khách vãng lai10:40:42 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
19Khách vãng lai10:40:37 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai10:40:32 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
21Khách vãng lai10:40:00 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai10:37:31 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai10:21:57 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu.aspx
24Vũ Thị Thu10:21:00 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
25Khách vãng lai10:20:39 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai10:20:38 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Vũ Thị Thu10:16:44 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
28Khách vãng lai10:16:33 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai10:13:32 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-9-01-3
30Vũ Thị Thu10:13:02 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
31Khách vãng lai10:12:55 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai10:10:55 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai10:10:39 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Vũ Thị Thu10:10:19 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
35Vũ Thị Thu10:09:38 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
36Khách vãng lai10:09:22 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai10:09:18 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=489
38Khách vãng lai10:09:17 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=489
39Khách vãng lai10:09:10 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Khách vãng lai10:09:02 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai09:38:47 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13673
42Khách vãng lai09:34:41 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai09:26:21 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
44Khách vãng lai09:18:43 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00977
45Khách vãng lai09:15:34 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=486
46Khách vãng lai09:12:08 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
47Khách vãng lai09:11:18 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai09:08:37 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
49Khách vãng lai09:01:02 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai08:43:58 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai08:27:32 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai08:22:25 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
53Khách vãng lai08:17:25 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13669
54Khách vãng lai08:09:43 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai08:09:39 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai08:06:55 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/default.aspx
57Lê Văn Kiên08:06:45 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
58Khách vãng lai08:03:36 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=422
59Lê Văn Kiên08:01:16 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
60Khách vãng lai08:01:06 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
61Khách vãng lai08:01:02 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
62Khách vãng lai08:00:13 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13755
63Khách vãng lai08:00:07 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
64Khách vãng lai07:52:25 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
65Khách vãng lai07:37:40 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
66Khách vãng lai07:37:37 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
67Dương Thị Thơ07:34:10 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
68Dương Thị Thơ07:34:04 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_sinh/nhap_diem.aspx
69Khách vãng lai07:33:51 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
70Khách vãng lai07:09:23 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
71Khách vãng lai07:07:03 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
72Khách vãng lai07:06:54 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
73Khách vãng lai06:37:09 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
74Khách vãng lai06:22:13 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
75Khách vãng lai06:18:26 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=483
76Khách vãng lai06:18:23 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8583
77Khách vãng lai06:05:34 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
78Khách vãng lai06:03:05 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
79Khách vãng lai06:00:38 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
80Khách vãng lai05:54:06 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
81Khách vãng lai05:49:50 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
82Khách vãng lai05:49:48 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
83Khách vãng lai05:49:05 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
84Khách vãng lai05:47:40 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
85Khách vãng lai05:47:22 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
86Khách vãng lai05:46:08 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
87Khách vãng lai05:40:35 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
88Khách vãng lai05:39:47 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
89Khách vãng lai05:38:46 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
90Khách vãng lai05:29:03 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
91Khách vãng lai05:05:57 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
92Khách vãng lai04:56:17 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
93Khách vãng lai04:55:14 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
94Khách vãng lai04:54:39 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
95Khách vãng lai04:50:01 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
96Khách vãng lai04:29:38 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
97Khách vãng lai04:27:31 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
98Khách vãng lai04:20:55 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8587
99Khách vãng lai04:20:43 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
100Khách vãng lai04:18:23 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
101Khách vãng lai04:16:08 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
102Khách vãng lai04:16:01 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
103Khách vãng lai04:15:44 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
104Khách vãng lai03:40:36 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
105Khách vãng lai03:32:29 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
106Khách vãng lai03:30:17 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
107Khách vãng lai03:19:46 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
108Khách vãng lai03:08:13 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
109Khách vãng lai02:56:46 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00983
110Khách vãng lai02:56:09 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
111Khách vãng lai02:48:33 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
112Khách vãng lai02:43:06 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
113Khách vãng lai02:10:34 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=422
114Khách vãng lai01:58:36 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
115Khách vãng lai01:52:15 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
116Khách vãng lai01:38:30 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
117Khách vãng lai01:37:38 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
118Khách vãng lai01:35:57 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13767
119Khách vãng lai01:18:22 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
120Khách vãng lai01:16:29 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
121Khách vãng lai01:07:42 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
122Khách vãng lai01:02:35 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
123Khách vãng lai00:42:07 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
124Khách vãng lai00:40:14 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
125Khách vãng lai00:18:06 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
126Khách vãng lai00:17:58 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
127Khách vãng lai00:08:47 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00985
128Khách vãng lai00:06:19 http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21 9 2018