PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
Video hướng dẫn Đăng nhập

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS CỔ BÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                 NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN
                               (Ban hành kèm theo Quyết định số: 54  /QĐ-THCSCB
                Ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Bì.)
 
I. Nguyên tắc tiếp công dân
1. Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại phòng Hiệu trưởng.
2. Việc tiếp công dân bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.
3. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. 
II. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
2. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.
3. Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.
4. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng.
5. Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.
6. Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ.
7. Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân.
8. Vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy chế tiếp công dân.
III. Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
1. Khi đến nơi tiếp CD, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền sau đây:
a) Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
b) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến KN, TC, KN, PA của mình;
c) Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;
d) Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
đ) Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;
e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
2. Khi đến nơi tiếp công dân, người KN, TC, KN, PA có các nghĩa vụ sau đây:
a) Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);
b) Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;
c) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;
d) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;
đ) Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.
IV. Trách nhiệm của người tiếp công dân
1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức theo quy định.
2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung KN, TC, KN, PA; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.
3. Có thái độ đứng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.
4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.
5. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý KN, TC, KN, PA cho công dân.
6. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
V. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân
Người tiếp CD được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:
1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;
3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;
4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
VI. Lịch tiếp công dân:
1. Hiệu trưởng trường THCS Cổ Bì tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng.
Thời gian tiếp công dân:
+ Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ;
+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 15 giờ ;

2. Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng trường THCS Cổ Bì.
3.Trường hợp không thể thực hiện việc tiếp CD theo lịch đã công bố do có lý do chính đáng thì có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và phải thông báo cụ thể thời gian dự kiến tiếp công dân tại nơi tiếp công dân.
4.Trong trường hợp có những khiếu nại, tố cáo khẩn thiết, phức tạp, có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng gây mất ổn định tình hình nếu không có những chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời thì các bộ phận, cá nhân trực thuộc phải báo cáo ngay với hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng để trực tiếp gặp đương sự nghe trình bày và có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời.

5.Hiệu trưởng tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp dân vào sổ theo dõi ngày 28 hàng tháng. Báo cáo về Phòng GDĐT (qua Thanh tra phòng) theo định kỳ quy định.

          Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2017.
Công dân, Các TCM, đoàn thể; Các cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành nội quy này./.

                                                                            

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                          Nguyễn Văn Hiền

 

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS CỔ BÌ

Số:  54  /QĐ/ THCSCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

                        Cổ Bì,  ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

 

QUYẾT ÐỊNH

Về việc ban hành Quy định tiếp công dân của Trường THCS CỔ BÌ

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS CỔ BÌ

 

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

          Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

          Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP  ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

          Căn cứ vào Điều lệ Trường trung học đã được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng trường trung học;

           Xét đề nghị của Tổ Trưởng Tổ Văn Phòng Trường THCS Cổ Bì,

 

QUYẾT  ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiếp công dân trong phạm vi trường THCS Cổ Bì.

          Điều 2. Tổ văn phòng, Ban giám hiệu, Đoàn thể tiếp công dân,  triển khai thực hiện và niêm yết Nội quy tiếp công dân tại bảng công khai đúng quy định.

          `Ðiều 3. Tổ Trưởng Tổ Văn Phòng, Ban giám hiệu, Đoàn thể và cán bộ trực quản sinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     

 

Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,.

 

 

 

 

                                                                                   Nguyễn Văn Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ban lãnh đạo nhà trường kêu gọi hội cha mẹ học sinh, ban giám đốc công ty Head Giang Nhàn, các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường và các em học sinh cùng chung tay, chung sức để giúp ... Cập nhật lúc : 15 giờ 1 phút - Ngày 26 tháng 11 năm 2019
Xem chi tiết
Ngày 22 tháng 4 năm 2019 trưởng THCS Cổ Bì tổ chức khai mạc hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4 ... Cập nhật lúc : 10 giờ 43 phút - Ngày 24 tháng 4 năm 2019
Xem chi tiết
TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017 Thực hiện Kế hoạch số 1182/SGD ĐT-GDCN&GDTN ngày 19/9/2017 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương hướng dẫn tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 ... Cập nhật lúc : 9 giờ 20 phút - Ngày 23 tháng 10 năm 2017
Xem chi tiết
Ngoại khóa An toàn giao thông năm 2017 Trong những năm gần đây, an toàn giao thông đã trở thành một vấn đề trọng điểm, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. Hàng năm số người tử von ... Cập nhật lúc : 8 giờ 53 phút - Ngày 23 tháng 10 năm 2017
Xem chi tiết
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 54 /QĐ-THCSCB Ngày 12 tháng 10 năm ... Cập nhật lúc : 10 giờ 8 phút - Ngày 16 tháng 10 năm 2017
Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Năm học 2017- 2018 (Kèm theo Kế hoạch Liên tịch số: /KH-HNCBVC, ngày 06/ 9 / 2017 của CTCĐ và Hiệu trưởng) ... Cập nhật lúc : 13 giờ 42 phút - Ngày 14 tháng 9 năm 2017
Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2017 - 2018 TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiề ... Cập nhật lúc : 9 giờ 9 phút - Ngày 15 tháng 7 năm 2017
Xem chi tiết
THÔNG BÁO Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017 - 2018 Kính thưa các bậc phụ huynh học sinh ! Căn cứ Kế hoạch số 255/PGD- THCS ngày 17/5/2017 của Phòng GD&ĐT Bình Giang về việc ban ... Cập nhật lúc : 9 giờ 3 phút - Ngày 15 tháng 7 năm 2017
Xem chi tiết
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017 Thời gian Nội dung công việc Thứ Hai Ngày 01/5 - Các trường nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động. Thứ Ba Ngày 02/5 - Các trường nghỉ bù ngày 30/4. Thứ Tư Ngà ... Cập nhật lúc : 10 giờ 14 phút - Ngày 5 tháng 5 năm 2017
Xem chi tiết
" Trong cuộc sống mỗi chúng ta luôn luôn nhớ và sử dụng hai từ " Cảm ơn" và '' xin lỗi". Những em nào chưa biết cảm ơn bố mẹ đã sinh thành ra chúng ta cũng như chưa nói lời xin lỗi khi chúng ... Cập nhật lúc : 22 giờ 30 phút - Ngày 10 tháng 4 năm 2017
Xem chi tiết
1234
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề kiểm tra học kì II năm học 18-19- Môn Tiếng anh 9
Đề kiểm tra học kì II năm học 18-19- Môn Ngữ văn 9
Đề kiểm tra học kì II- Môn Toán 9
Đề + HDC Ngữ văn giữa kì 2 năm học 18-19
Đề + HDC Toán giữa kì 2 năm học 18-19
Đề + HDC Tiếng anh thi thử lần 2 năm học 18-19
Đề + HDC Toán thi thử lần 2 năm học 18-19
Đề Ngữ văn thi thử lần 2 năm học 18-19
Đệ + HDC Ngữ văn thi thử đợt 1 Năm học 2018-2019
Đệ + HDC Tiếng Anh thi thử đợt 1 Năm học 2018-2019
Đệ + HDC Toán thi thử đợt 1 Năm học 2018-2019
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I (18-19). MÔN TIẾNG ANH
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I (18-19). MÔN NGỮ VĂN
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I (18-19). MÔN TOÁN
Đề thi học sinh giỏi k9 huyện Bình Giang. Năm học 2018-2019
1234567
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Kế hoạch giáo viên lao động dọn vệ sinh, lau, tẩy rửa, sát trùng ... phòng chống dịch viêm phổi do virut 2019-nCoV
Lịch trực phòng chống dich bệnh viêm đường hô hấp do virut 2019-nCoV
Kế hoạch phòng chống dich bệnh viêm đường hô hấp do virut 2019-nCoV
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dich bệnh viêm đường hô hấp do virut 2019-nCoV
Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 25 tháng 11 năm 2019
Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 21 tháng 10 năm 2019
Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2019
Thời khóa biểu thực hiện từ 23 tháng 9 năm 2019
Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 03 tháng 9 năm 2019
PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
Kế hoạch dạy hướng nghiệp năm học 2018-2019
Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2018-2019
Kế hoạch dạy 7 buổi / tuần năm học 2018-2019
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu năm học 2018-2019
123456