PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS CỔ BÌ
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 107 6,588 205 45 81 37 23 2 23 1,167,743
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 18 5,202 225 0 42 19 5 1 27 945,253
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 148 7,860 512 0 159 76 7 8 39 2,244,974
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 45 6,919 54 36 108 31 14 4 6 1,100,447
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 122 7,192 46 16 116 102 4 46 8 1,032,529
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 31 9,275 604 66 326 64 33 5 44 1,797,207
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,133 296 5 13 57 5 2 25 1,776,700
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,265 61 6 15 18 4 2 13 991,216
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 37 6,685 71 3 11 91 5 7 16 1,048,888
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 66 4,115 114 8 108 7 4 3 12 1,003,915
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 118 5,433 489 20 310 56 41 5 59 2,099,555
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 117 6,968 185 15 59 124 4 8 16 1,233,870
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,693 474 6 79 133 207 1 17 2,522,366
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 123 7,427 46 23 91 176 4 4 13 1,248,749
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 2 3 541,130
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 68 6,304 5 141 588 4 4 5 5 804,557
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 290 9,736 443 35 462 86 7 2 79 1,379,987
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 860 6,346 726 83 1,439 202 32 1 39 2,285,623
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,280 1,103 918 2,209 259 40 8 130 13,716,807
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 119 8,727 13 12 13 76 16 3 5 3,755,966
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 63 7,099 12 8 6 71 3 3 2 3,656,462
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 50 6,976 100 0 31 62 6 3 8 3,673,232
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 86 7,826 79 9 183 72 48 5 6 4,016,814
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 102 6,289 44 5 23 70 5 10 1 3,677,737
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 39 9,723 228 24 21 49 3 2 13 3,933,718
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 1 9 3,978,736
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 22 5,909 36 4 20 70 3 2 4 3,687,470
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 212 7,161 105 6 16 94 26 1 1 3,797,665
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 54 7,986 122 7 8 72 6 5 3 3,825,802
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 82 7,793 115 0 2 80 3 8 1 3,799,889
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 80 9,000 31 5 12 70 3 1 2 3,715,499
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 190 7,963 240 108 393 133 3 3 6 4,121,333
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 141 6,052 42 8 21 70 5 6 6 4,690,561
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 83 5,775 35 5 20 87 28 2 2 3,596,085
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 154 7,603 273 440 1,675 209 51 3 5 605,885
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,710 21 7 20 70 3 1 4 3,761,467
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 154 7,509 43 7 25 181 8 4 3 3,671,925
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 5 144,551
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 1 130,782
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 1 1 120,373
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 104,795
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 20 0 17 1 1 0 6 1 7 125,386
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 1 139,818
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 1 3 140,475
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 3 121,227
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 1 119,818
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 4 132,654
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 3 163,380
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 8 0 18 8 50 0 6 1 1 136,517
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 1 121,554
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 140,148
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 1 1 141,311
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 2 2 138,710
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 126,258
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 1 121,721
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 3 133,163
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 1 115,741
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 1 2 118,124
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 2 118,521
   Tổng số5,127270,9187,7022,1758,8633,180804203702107,762,789